ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ - 01 : ಶ್ಲೋಕ – 27

November 06, 2020, 05:47 AM IST

| R4P
| 3
Source: ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್, ಅಂಕಣ ಕೃಪೆ: ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು